Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan,
als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

 
Ondersteuning en begeleiding

Sinds 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Dit betekent dat alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek moeten krijgen. Dit geldt voor kinderen die op school zitten en kinderen die worden aangemeld. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt waardoor er geen leerlingen meer thuis zitten en zij op het juiste niveau onderwijs krijgen.

Samenwerkingsverband

Om ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen passend onderwijs is, werken scholen samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs. Nissewijs is aangesloten bij het samenwerkingsverband Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg. Bij het Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg zijn alle scholen in het (speciaal) primair en voortgezet onderwijs op het eiland Voorne-Putten en Rozenburg aangesloten.

Ondersteuningsplan

Elke vier jaar maken de schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband afspraken over hoe de leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Deze afspraken worden vastgelegd in het Ondersteuningsplan.